Категорија: КРАТКИ ТЕКСТОВИ

  • КАДЕ ЖИВЕАТ МЛАДИТЕ ВО МАКEДОНИЈА?

    КАДЕ ЖИВЕАТ МЛАДИТЕ ВО МАКEДОНИЈА?

    Статистичка споредба помеѓу пописите во 2002 и 2021, на општинско ниво Резултатите од последниот спроведен попис на население во 2021 година покажаа дека во Македонија има 1.8 милиони жители или намалување од  околу 180 илјади жители споредено со последниот одржан попис во 2002 година кога биле околу 2 милиони жители. Сепак, иако бројот на вкупно…