КОНТАКТ

Адреса: Видое С. Бато 75/2-55

1000 Скопје

Северна Македонија

info@idei.org.mk

ЕМБС во Централен регистер: 7676093

Даночен број: 4032023557812