Трансфер на ДДВ кон општините во 2024

Трансферот на ДДВ кон општините се очекува да достигне 76 милиони евра за 2024 година. Во отсуство на јавно достапни податоци, направивме симулација по општина, која прикажува секоја општина колку би добила приближен износ според:
– Најновите резултати од пописот во 2021
– Зголемена стапка на трансфер на ДДВ кон општините со максимални 6%
– Проценет ДДВ износ за 2023 година од 1.2 милијарди евра
– Постои простор за оптимизација на формулата за трансфер на ДДВ, бидејќи на долг рок постоечката формула креира нерамномерен раст помеѓу помалите и поголемите општини.
Напомена: Табелата е симулација согласно постоечката формула и не претставува официјален податок.


by